ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට එන යකඩ යකා

18 Views
Generic placeholder image

ඉන්දියාවේ නිශ්පාදිත S 13 දුම්රිය නියමිත කාලසීමාවේදීම ලංකාවට ලබාදීමට හැකි වූ බව ඉන්දියාව සඳහන් කරයි. මෙම දුම්රිය මැදිරි 13කින් සමන්විත වෙයි.  රජයකින්  – රජයකට ක්‍රමවේදය හරහා මෙම දුම්රිය ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී ඇත.

 


Latest Articles

SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE CHANNEL NOW

The Most popular channel in Sri Lanka